Kajian

Halaman web ini dibangunkan untuk melaksanakan kajian bagi mendapatkan maklum balas daripada pelanggan. Hasil maklum balas yang dikumpulkan akan dianalisis dan hasil dapatan akan digunakan oleh organisasi dalam meningkatan mutu perkhidmatan dan seterusnya pendidikan.

Saya selaku Pengarah IPG Kampus Tun Hussein Onn ingin merakamkan jutaan terima kasih di atas kerjasama dan respon tuan/puan dalam kajian-kajian tersebut.

Sekian, terima kasih.

Pengarah
IPG Kampus Tun Hussein,
Batu Pahat, Johor.