Topik

Terdapat 12 topik dalam subjek Teknologi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran (EDU 3053) seperti yang disenaraikan di bawah:

Nama Kursus Teknologi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran
Kod Kursus EDU 3053
Kredit 3
Prasyarat TIada
Semester Keempat

Kuliah
1.
Teknologi Pendidikan
• Konsep
• Domain-domain
• Prinsip-prinsip
• Peranan dan kepentingan Teknologi Pendidikan dalam pengajaran-pembelajaran murid aliran perdana dan keperluan khas.

2.Reka bentuk Pengajaran
• Pengertian
• Peranan dan kepentingan
• Model-model reka bentuk pengajaran (ADDIE dan ASSURE)
• Reka bentuk mesej

3. Media Pengajaran
• Konsep
• Fungsi media dalam pengajaran dan pembelajaran
• Jenis-jenis dan klasifikasi media

4. Perancangan, Pemilihan, Penghasilan dan Penilaian Media Pengajaran
• Perancangan, Pemilihan, Penghasilan dan Penilaian Media
Pengajaran
• Model ASSURE

5. Asas Grafik
• Prinsip-prinsip grafik
• Reka bentuk visual
• Peralatan penghasilan grafik

6. Penggunaan Bahan-bahan 2 Dimensi dan 3 Dimensi
• Pengertian bahan 2Dimensi(2D) dan 3Dimensi(3D)
• Jenis-jenis bahan seperti carta, graf, realia, boneka,
diorama

7.Asas Fotografi

• Sejarah perkembangan fotografi
• Bahagian-bahagian asas dan fungsi kamera
• Jenis-jenis dan aksesori kamera
• Jenis-jenis filem
• Teknik penggambaran:Komposisi dan pencahayaan

8. Bahan Audio
• Penggunaan peralatan audio
• Perancangan dan penyediaan rakaman
• Rakaman dan Suntingan

9. Penerbitan Video Pendidikan
• Jenis-jenis kamera video
• Bahagian-bahagian dan fungsi kamera video
• Jenis-jenis syot
• Pergerakan kamera video
• Penghasilan bahan penerbitan video

10. Pengintegrasian Teknologi Maklumat dan Komunikasi dalam Pengajaran dan Pembelajaran
• Pemprosesan Perkataan
• Persembahan Elektronik
• Hamparan Elektronik
• Pangkalan Data
• Penggunaan Perisian dan Alat Pengarangan
• Penghasilan pakej multi media pembelajaran
• Penggunaan Media Interaktif dalam pengajaran dan
pembelajaran

11. Penggunaan Internet dalam pengajaran dan pembelajaran
Teknologi internet-Connectivism dan web 2.0

-M-learning, podcasting, vodcasting, blog, frog-vle, vlog,
perisian terbuka, social learning technology, social
bookmarking, wikis
12. -sistem Pengurusan Pembelajaran (LMS-Learning Mangement System)
Isu-isu dan trenda terkini dalam Teknologi Pendidikan
• Isu-isu perundangan dalam zaman digital
• Isu-isu media sosial
• Isu-isu etika
• Cabaran teknologi terkini dalam pengajaran dan pembelajaran
-pembelajaran berasaskan teknologi dan e-learning
-kesediaan tenaga pengajar dan pelajar

Jumlah Bersemuka 60 Jam

Penilaian Kerja Kursus (60%) (40 %)

Rujukan Asas

Heinich,R.,Molenda,M.,Russel,J.D.,& Smaldino,S.E.(2008). Instructional Media and Technologies for learning.(9thed.). New Jersey:MerillPrentice Hall.

Noriati, Boon, Sharifah, & Wan Kamarudin.(2012). Teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran. (kemaskini). Shah alam:Oxford Fajar Sdn Bhd.

Rujukan Tambahan

Priscilla, N. & Karin, M.W. (2003). Teaching with technology:Designing opportunities to learn. (2nd ed.).Canada:Thomson Wadsworth.

Safian bin Abd. Rashid (2002). Pengurusan sumber : Komponen
teknologi pendidikan.Kuala Lumpur:Kumpulan budiman Sdn.
Bhd.

Timothy, J. Newby, Donald, A. Stepich, James, D. Lehman &
James, D. R.(2006).Educational technology for teaching
and learning (3th ed.). Ohio:Merill Prentice Hall.

One thought on “Topik

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *