RUJUKAN

RUJUKAN

Mohd Nazri bin Ahmad,Mohd Rashidi b Ibrahim,Shamsiah Hashim ,Khalili  b Ahmad,Shamsuddin b Jaafar,Nasir b Yusuff,Musa b Yusuff,Saadon b Abdulllah.Kementerian Pendidikan                  Malaysia.Kuala Lumpur: Dewan  Bahasa Dan Pustaka.1996.   

Pusat Perkembangan Kurikulum,Huraian Sukatan Pendidikan Muzik KBSR:Kementerian Pendidikan Malaysia.2003.

http://www.google.com.my./#q=alat+muzik+perkusi

www.iptho.edu.my/iptho/lms